Omladozó kolostorok, hajmeresztő szertartások

Beszélgetés Lőrincz L. Lászlóval

 

A halálkiáltók, a halott lelkét a testből kiszabadító tibeti szerze­tesek már szerepeltek Lőrincz L. László korábbi kalandregényé­ben. A halálkiáltók visszatérnek a szerző új művében, melyben megismerünk egy másik misztikus szertartást, a csődöt. A Csőd című, Két sápadt szerzetes alcímű regényében Lőrincz L. László újra kézen fogja az olvasót, és elvezeti Tibet egyik barátságosan omladozó kolostorába.

 

Litang nem messze Thimputól, festői környezetben, másfél ezer méter magasság­ban található. A csendes lá­makolostor békéje hamaro­san véget ér: egyik gyilkos­ság a másikat követi, a ko­lostorhoz közeli sírkertben vérfagyasztó szertartások történnek, szabadulásra képtelen lelkek kóborolnak a környéken. A kolostor ti­tokzatos falai között felbuk­kanó elbeszélőre, Leslie L. Lawrence-re vár a feladat, hogy a kusza bűnügy szálait kibogozza. Eredetileg azért érkezett, hogy egy nemrégi­ben felfedezett, régi köny­vet tanulmányozzon. Egy vándorszerzetestől hallotta Indiában, a dalai láma szék­helyén, hogy Litangban őriznek egy kéziratot, amely jelentősen különbözik a már ismertektől. A hátbor­zongató titkokkal azonban nem a kíváncsi tekintetek elől féltve őrzött iratok megismerésekor szembesül. A szerző nem térhet ki sorsa elől, elmaradhatatlan revol­verével, békésen pipázgatva megoldja a világi és túlvilági rejtélyeket.

A fegyver és a pipa a fiók­ban marad beszélgetésünk közben, a teraszon halkan csilingelő csengettyű, fel­idézi a kolostorok hangula­tát az orientalista szerző otthonában.

- A csőd létező szertartás? Honnét szerzett tudomást erről?

- A csőd nevű szertartás még a lámaizmus előtti hit­világhoz kapcsolódik. A beavatottak ilyenkor darabol­ták fel a halottakat és lako­maként az isteneknek ajánlották a szakrális szertartás során eltávolított szerveket. A keselyűk, vagy farkasok képében érkező istenek pe­dig elfogadták az áldozatot. A buddhizmus ezt a szertar­tást nem vette át, így a hete­dik század után kis híján el­feledkeztek róla a szerzetesek. Rituális táncként, mely­ben az áldozatot csak jelké­pesen mutatják be, mind a mai napig megőrizte a ha­gyomány. Az évszázadok során a rítus megszelídült. A csődnek nincs hivatalos ünnepnapja, a ceremónia lé­nyege az istenek megvendégelése. Tibetben számtalan rituális táncot, áldozatot lát­tam, csődöt azonban még so­hasem. A szakirodalmából azonban pontosan tudni, ho­gyan hajtották végre régen és napjainkban. A téma kiváló ismerője és kutatója, a francia Alexandra David-Neel köny­vében olvastam erről először. Ha Kínában járok, mindig kapcsolatba lépek azokkal, akik áldozatai voltak a kulturális forradalomnak. Ők rémületbe ejtő történeteket őriznek azokról az évekről, amikor a tibeti kolostorokat lerombolták és a szerzetese­ket bebörtönözték. A boszorkányüldözés során igyekeztek minél több kin­cset és dokumentumot elrej­teni a kínaiak elől. Ezek egy része máig nem került elő. Sokszor gondoltam arra, ho­gyan lehetne tudomást szerezni a féltve őrzött titkok hollétéről. Ekkor jutott eszembe az a titokzatos bűnténysorozat, melyet a re­gényben elmesélek.

- Minden alkalommal felke­resi a helyszínt, ahol a regénye játszódik?

- Ha lehetőségem van rá, akkor igen. A regényeim helyszínéül szolgáló orszá­gok közül némelyikbe több­ször visszatértem. Hiába lát­tam például tibeti kolosto­rokat. Ha nincs előttem ép­pen az, amelyikbe a cselek­ményt elhelyezem, nem tu­dom életszerűen lefesteni a környezetet, mert az apró részleteket nem őrzi meg örökké az emlékezet. Novemberben megjelenő új regényem helyszíne Mexikó. Két hónapot töltöttem ott, jártam a piramis városokat, a falvakat, kutattam az elfele­dett és a mai kultúrák jelleg­zetességeit, figyeltem az em­bereket. Muszáj megismer­kednem velük, hogy hitele­sen írhassak róluk. Mindig kínosan ügyelek az eredeti­ségre. Könyveimet nem csu­pán szórakoztató regénynek tekintem, törekszem arra is, hogy gyarapítsam az olvasó ismereteit az egzotikus tájak­ról. Mielőtt munkához fo­gok, alaposan felkészülök ab­ból az országból, ahová ké­szülök. Gyűjtöm a munkám­hoz nélkülözhetetlen idegen nyelvű szakirodalmat.

- A vendéglátói tudják, hogy regényt ír róluk?

- Nem is sejtik. Sohasem beszélek a munkámról, csak ha szükséges. Például a Csőd helyszínén, Tibetben is csak annyit tudnak, hogy tanár vagyok, aki kutatja a történetüket. Nem hiszem, hogy örülnének, ha megtud­nák, mire készülök.

- Ki olvassa először a regé­nyeit odahaza?

- Korábban a középiskolás fiam „lektorált” engem elsőként. Emlékszem néha még beleszólást is engedtem neki a történet alakulásába. A regényt persze nem írtam át a kedvéért, mindössze annyit kért, hogy az egyik szereplő maradjon életben. Engedtem a kérésnek. Az évek multával azonban a fi­amnak már nincs elegendő ideje naponta olvasni a ké­szülő fejezeteket. Azóta a feleségem szokta elolvasni a napi penzumot. Utána ter­mészetesen a kiadóhoz ke­rül a kézirat.

- A kiadó beleszólhat a törté­netbe, vagy a helyszínbe?

- Van egy megállapodás a műveimet gondozó Gesta Könyvkiadó és köztem, hogy előzetesen egyeztetem velük a helyszínt és körvo­nalazom a cselekményt. Egymás után nem írhatok azonos tájon játszódó, ha­sonló jellegű bűnügyi regé­nyeket, mert az olvasó ezt nyilván megunná. Meghatá­roztuk azt is, hogy az egyes művek nyolcvanezer pél­dányban kerülnek kiadásra.

- Van olyan téma, amelyet bármilyen okból eddig nem tu­dott megírni?

- Eddig mindent papírra vethettem, amit eltervez­tem. Szívesen folytatom ad­dig, amíg az olvasóimnak és nekem is örömöt okoz ez a munka.

- Régen nemcsak a tudomá­nyos munkái jelentek meg Lőrincz L. László néven, hanem a kalandregényei is. Nincs olyan olvasója, aki ne tudná, hogy ki rejtőzik a Leslie L. Lawnnce álnév mögött. Mit gondol, ír még kalandregényt álnév nélkül?

- Nem hiszem. Az olvasók ezen a néven ismerték meg a történeteim főhősét, aki így szerepel szerzőként is. Ilyenkor nem érdemes vál­toztatással kísérletezni. Inkább arra koncentrálok, hogy mindenkihez jusson el az új munkám, aki kedveli a történeteimet. Sajnos a könyv ára egyre magasabb. Nálam az egyik legfontosabb szempont, hogy könyveimet elérhető áron terjesszék.

 

Borbély László

www.konyv7.hu

köszönet a riportért Twisternek